Welcome to our new Fall 2017 graduate students!

Publication date: Sun, Sep 17, 2017 - 6:00pm
2017 Entering Graduate Students

The Physics Department is happy to welcome 16 new graduate students in Fall 2017. 

The Fall 2017 Graduate student class includes, from left, Matt DeCapua, Sebastian Urrutia Quiroga, Yuan-Tang Chou, Michelle Berry, Samyukta Krishnamurthy, Tristan Winick, Brendan Sheehan, Mingzhu Cui, Ke Wang, Tao Wang, Utkarsh Agrawal, Guanghui Zhou, David Kessler, Siao-Fong Li, Jesse Underland. Not pictured: Xiansheng Cai.